Hoe wordt de erfenis onder de erfgenamen verdeeld?

Crypte

Erfenis verdelen zonder testament Als de overledene geen testament heeft opgesteld met een individuele erfopvolging, geldt de wettelijke erfopvolging volgens het erfrecht. De erfenis wordt in aflopende volgorde verdeeld over de volgende groepen mensen:

1e Orde: Dit zijn directe afstammelingen van de overledene. Het zijn zijn kinderen of kleinkinderen, of het nu wettige kinderen zijn of niet. Hetzelfde geldt voor adoptiekinderen, maar niet voor stiefkinderen of pleegkinderen.

2e Orde: Dit zijn de ouders van de overledene en hun nakomelingen. Dit zijn de broers en zussen, neven en nichten of zelfs achternichtjes en achterneven van de overledene.

3e orde: Dit zijn de grootouders van de overledene en hun nakomelingen. Het gaat dus om de grootouders, oom, tante, neef etc.

4e orde: Dit komt overeen met de overgrootouders en hun nakomelingen. Dit omvat oudooms en tantes enz.

5e Orde: Dit komt overeen met verre verwanten die afstammen van verder weg gelegen voorouders van de overledene.

Als de erfenis over meerdere personen moet worden verdeeld, vormen zij een gemeenschap van erfgenamen.

Verdeel erfenis in de gemeenschap van erfgenamen

Als er meerdere erfgenamen zijn, ontstaat er een gemeenschap van erfgenamen, waaronder de erfenis wordt verdeeld. Volgens het Duitse erfrecht wordt het bedrag van het deel van de erfenis gelijkelijk hiƫrarchisch verdeeld over de erfgenamen. Als er geen erfgenamen van de eerste orde zijn, gaat de erfenis over op de erfgenamen van de volgende tot de laatste orde. De erfenis wordt op elk niveau gelijk verdeeld. Het erft altijd de hoogste orde.

In het geval van erfopvolging is de erfrechtbank verantwoordelijk voor het lokaliseren van de erfgenamen in overeenstemming met de wettelijke erfopvolging. Als de erfgenaam of erfgenamen de erfenis aanvaarden, wordt een verklaring van erfrecht afgegeven. Dit identificeert de erfgenaam als de rechtsopvolger van de overledene. Voorbeeld: De ouders van de overledene erven in gelijke delen. Als ze al overleden zijn, gaat de erfenis gelijkelijk over op de broers en zussen. Als de broers en zussen al zijn overleden, erven hun nakomelingen in gelijke mate enzovoort.

Verdeling van de nalatenschap bij testament

Als de overledene tijdens zijn leven een individuele erfopvolging heeft bepaald in een testament of erfrecht, wordt ook de nalatenschap volgens deze volgorde verdeeld. Zo kunnen familieleden, vrienden, kennissen of zelfs instellingen zoals stichtingen of verenigingen als erfgenaam worden aangewezen. Een executeur kan helpen bij de verdeling van de erfenis.

Verdeling van de nalatenschap in het erfrecht

In een erfovereenkomst kunnen ook bepalingen worden opgenomen over de verdeling van de erfenis. Een erfrecht heeft voorrang op de wettelijke erfopvolging en regelt het erfrecht op contractuele basis. Een erfrechtcontract moet altijd worden afgesloten door een notaris in aanwezigheid van beide contractpartijen.

Een erfrecht verschilt ook van een testament, omdat erfgenamen volgens het erfrecht een zekere positie hebben in de vorm van een verwachtingspatroon. Dit betekent dat wijzigingen in de erfovereenkomst en de verdeling van de erfenis alleen kunnen worden doorgevoerd met instemming van alle verdragsluitende partijen.

De erfenis voor echtgenoten

Volgens het erfrecht is de echtgenoot van een overledene geen familielid van de overledene. Echtgenoten hebben echter het recht om te erven via het erfrecht voor echtgenoten: eerst erft de overblijvende echtgenoot de huwelijkse inboedel en de huwelijksgeschenken. Als er eersteklas erfgenamen zijn, krijgt de echtgenoot een kwart van de erfenis. Als alleen familieleden van de tweede orde recht hebben op een erfenis, krijgt de echtgenoot de helft van de erfenis. Als er geen familieleden van de eerste of tweede orde zijn, erft de echtgenoot de volledige nalatenschap. Als echtgenoten deze regels van het erfrecht willen omzeilen, kunnen ze een Berlijns testament opmaken.

Het verplichte deel in het erfrecht

Om echtgenoten of levenspartners en de naaste verwanten niet volledig uit te sluiten van de verdeling van de erfenis, voorziet het erfrecht in een verplicht deel. Personen die gerechtigd zijn tot een verplicht aandeel hebben recht op een uitkering in contanten gelijk aan de helft van hun wettelijk deel van de erfenis. Deze verplichte deelvordering kan ondanks een testament worden ingesteld. De volgende groepen mensen hebben recht op een verplichte portie:

  • de langstlevende echtgenoot of levenspartner
  • Kinderen
  • kleinkinderen
  • Ouders
Hoe wordt de erfenis onder de erfgenamen verdeeld?
Schuiven naar boven